Meidoornzandbij
Andrena carantonica
Bijen zonder opvallende kenmerken. Het zijn donkere bijen met bruine beharing. Ze lijken veel op honingbijen.
Lengte: vr 13-14 mm; m 12 - 13 mm.
Bloembezoek: allerlei planten.
Volledige tekst en foto's
 
 
--
Vrouwtje: achterlijf zonder haarbandjes; kop grotendeels geelbruin behaard; borststuk vrij dicht geelbruin behaard; achterlijf geheel of grotendeels zwart, vrij dicht behaard; fimbria zwart, soms lichter van kleur; scopa aan de onderkant min of meer wit; floccus ijl en klein (onvolkomen). Lengte 13-14 mm
Mannetje: kop en borststuk grotendeels geelbruin behaard; achterlijf donker en glanzend; het 2e segment lang geelbruin behaard, segment 3-6 korter en iets donkerder behaard; sternieten (buiksegmenten) met smalle ijle licht gekleurde (geelachtig) haarbandjes, het laatste sterniet ingesneden; antenne relatief lang, het 2e vlaglid duidelijk (1/2-1/3x) korter dan het 3e vlaglid. Lengte 12-13 mm.
Vliegperiode: eind maart - juni
Habitats: bosranden, duinen, spoorwegterreinen, tuinen, bermen, openbaar groen, parken, randen van beplantingen, kanaalbermen, polderdijken
Nesten: zelf gegraven nesten in zandige en lichte minerale bodems: de vrouwtjes gebruiken een gemeenschappelijk ingang; dat kan oplopen tot vele tientallen tot enkele honderden vrouwtjes.
Bloembezoek
  Kruidachtige planten:dolle kervel, fluitenkruid, gewone berenklauw, heggenrank, herik, klein hoefblad, kool, paardenbloem, robertskruid, stinkende gouwe, zevenblad.
  Houtige planten: boswilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, hondsroos,hulst, peer, Ribes sanguineum, rode kornoelje, Spaanse aak, vogelkers, zoete kers
Voorkomen in Nederland: algemeen in het grootste deel van het land; zeker in het stedelijk gebied; onder meer waargenomen in parken, bermen, randen van stedelijke beplantingen, kanaalbermen en kerkhoven.
Koekoeksbijen: gewone wespbij en donkere wespbij (Westrich 1989).
 
Meidoornzandbij (vr)- Andrena carantonica Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op eenstijlige meidoorn - Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op paardenbloem - Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op paardenbloem Terug
 
Floccus ijl en klein (onvolkomen) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr) Terug