Kleine tuinmaskerbij
Hylaeus pictipes
Kleine, tamelijk glanzende bijen; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); kop min of meer rond.
Lengte: vr & m 4-5 mm.
Vrij zeldzaam in de Zuidelijke helft van het land.
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: niet bekend
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
Op geelwitte moeraspbloem
Fuiguren
7e en 8e tergiet
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: de orbitale sutuur sterk naar de ocelli gebogen; 1e tergiet fijn, maar duidelijk en gepunteerd; punt tussenruimte variabel tot 3x de puntdiameter; punttussenruimte met zwakke tot duidelijke (microscopisch) netwerkstructuur; gezichtvlekken klein, in omtrek min of meer rond.
Mannetje: 1e tergiet duidelijk gepunteerd; punttussenruimte glanzend en tot 3x de puntdiameter; 7e en 8e tergiet.
Vliegperiode: eind mei tot half september .
Habitat: wordt in Nederland veel verzameld op terreintjes met een sterk antropogeen karakter, zoals tuinen, parken, ruderale terreinen, bijv. bij steenfabrieken en spoorwegemplacementen, op muren, langs sloten en rivieroevers. Gegevens over het voorkomen in natuurterreinen zijn schaars.
Nesten: dorre stengels van braam; in leemwanden en in nesten van andere bijen en (graaf)wespen.
Bloembezoek: op de volgende plantensoorten verzameld:
  Kruidachtige planten:
  Akkerkers, braam, geelwitte moerasboem, gewone berenklauw, gewone engelwortel, muurpeper, peen, valse kamille, wilde reseda, wouw, zevenblad.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam in hoofdzaak in het binnenland, zeldzaam in de kustprovincies. Komt steeds dun verspreid in kleine aantallen voor; is vermoedelijk algemener dan het lijkt.
 
Hylaeus pictipes (vr) - (foto's beschilbaar gesteld door Dick Belgers)
 
 
 
 
Kleine tuinmaskerbij (vr) op geelwitte moeraspbloem Terug
 
Kleine tuinmaskerbij (vr) op geelwitte moeraspbloem Terug
 
 
Kleine tuinmaskerbij (vr) op geelwitte moeraspbloem - Terug
 
 
Kleine tuinmaskerbij (vr) op geelwitte moeraspbloem Terug
--
Kleine tuinmaskerbij - Hylaeus pictipes Terug